LOGOPEDA

 W szkole prowadzone są zajęcia terapii logopedycznej

Zajęciami objęci są uczniowie klas 0-III, u których występują wady wymowy oraz uczniowie z klas 0-VI, którzy zajęciami terapii logopedycznej objęci są na mocy orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego (uczniowie z oddziałów integracyjnych), u których wskazano potrzebę  realizacji tychże zajęć . 

Do zajęć kwalifikowane są dzieci na podstawie przesiewowych badań mowy przeprowadzanych na terenie szkoły na początku roku szkolnego. Żadne skierowania itp. dokumenty nie są potrzebne.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego na udział w zajęciach zgodę wyrażają rodzice lub opiekunowie dziecka. Zajęcia odbywają się raz tygodniu, w grupach  do 4 osób, a w uzasadnionych przypadkach (dzieci niepełnosprawne) indywidualnie.
Zajęcia odbywają się w gabinecie logopedycznym. 
Celem terapii logopedycznej jest m.in.

  • korygowanie wad wymowy
  • rozwijanie mowy
  • wywoływanie utrwalanie prawidłowych wzorców wymowy
  • rozwijanie słuchu fonemowego i funkcji słuchowo-językowych
  • rozwijanie umiejętności tworzenia i rozpoznawania rymów
  • rozwijanie umiejętności czytania i poprawnego pisania.

Cele te osiągane są poprzez wykonywania określonych ćwiczeń odpowiednio dobranych i przygotowanych dla każdego ucznia. Dzieci mają obowiązek prowadzenia zeszytu do logopedii, w którym zapisywane są ćwiczenia do wykonywania w domu. Dla prawidłowego przebiegu terapii niezbędna jest współpraca z rodzicami (opiekunami) dziecka, powtarzanie ćwiczeń w domu służy utrwalaniu materiału realizowanego na zajęciach.
Zajęcia urozmaicane są odpowiednio dobranymi grami i zabawami dydaktycznymi, ćwiczeniami oddechowymi i ruchowymi itd.

Zajęcia logopedyczne prowadzone są przez nauczycieli posiadających wyższe wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz odpowiednie Studia Podyplomowe z zakresu logopedii.

Zapraszamy do jak najczęstszych kontaktów podczas konsultacji i zebrań z Rodzicami.