INTEGRACJA

Pogromcy chochlików

Już po raz 12 uczniowie naszej Szkoły brali udział w konkursie czytelniczym „Chochlikowe psoty” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 24 w Gdańsku.

Czytaj więcej...

Klasy integracyjne w szkole

Szkoła Podstawowa nr 79 w Gdańsku jako jedna z pierwszych w Trójmieście umożliwiła dzieciom niepełnosprawnym wspólną edukację ze zdrowymi rówieśnikami.

W 1990 roku z inicjatywy rodziców, pedagogów i pracowników "Fundacji Sprawni Inaczej" powstała tu pierwsza specjalna klasa z programem integracyjnym dla dzieci z zespołem Downa. Była to pierwsza tego typu klasa w województwie, a może nawet i w Polsce.

Uczęszczało do niej ośmioro dzieci z rejonu Gdańska i Sopotu. 
W klasie pracowały wymiennie dwie nauczycielki z przygotowaniem zawodowym w zakresie pedagogiki specjalnej. 
Przez cztery lata, tzn. do 1994 roku, klasa ta była finansowana przez rodziców dzieci i Fundację, a od września 1994 roku funkcjonowała już jako oddział szkoły. 
Dzieci upośledzone realizowały zmodyfikowany program szkoły specjalnej, z dużym naciskiem położonym na rozwijanie ich indywidualnych zdolności, możliwości psychicznych i fizycznych oraz na samodzielność i umiejętność życia wśród ludzi zdrowych. 
Dzieci uczyły się w swoim własnym tempie i nie były jednocześnie odizolowane od pozostałych uczniów szkoły. Gdy rozpoczęły naukę w pierwszej klasie, zaczęły uczestniczyć w zajęciach "zerówki". 
Potem, aż do końca szkoły (ukończenia ósmej klasy), wspólne lekcje odbywały się w tej zaprzyjaźnionej klasie zgodnie z ich planem nauczania. Na tych wspólnych lekcjach obecni zawsze byli dwaj nauczyciele: jeden z klasy specjalnej, a drugi - z masowej. 
Pomimo, że dzieci stanowiły zupełnie odrębną klasę, aktywnie uczestniczyły w życiu szkoły. Brały udział we wszystkich imprezach okolicznościowych, w apelach, wycieczkach, wspólnych wyjściach do kina, teatru, w zabawach. Ponadto integracja przebiegała w świetlicy szkolnej, na stołówce, podczas przerw na korytarzu i w szatni. 
Klasa specjalna zapoczątkowała integrację w szkole, przygotowała środowisko nauczycielskie, uczniów, ich rodziców do wprowadzenia uczniów niepełnosprawnych do klas masowych. 
Od roku szkolnego 1998/1999 w Szkole Podstawowej nr 79 tworzone są klasy integracyjne. Obecnie jest 7 takich klas: 3 na poziomie klas I - III i 4 na poziomie klas IV - VI. Klasy te są mniej liczne, uczy się w nich 15 - 20 uczniów, w tym 3 - 5 dzieci z różnymi problemami edukacyjnymi i zdrowotnymi. 
W klasach integracyjnych pracuje jednocześnie 2 nauczycieli: jednym z nich jest nauczyciel przedmiotu, drugim nauczyciel wspomagający, najczęściej terapeuta z przygotowaniem w zakresie pedagogiki specjalnej. Dwaj pedagodzy są obecni razem na wszystkich lub prawie wszystkich lekcjach ( w zależności od potrzeb danej klasy ). Nauczyciel wspomagający otacza swoją opieką nie tylko dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego, ale również pozostałych uczniów, zawsze chętnie udzielając im pomocy. 
Nauczyciele klas integracyjnych opracowują plany pracy swojej klasy na każdy rok szkolny. Dla dzieci z orzeczeniami do kształcenia specjalnego tworzone są programy terapeutyczne i edukacyjne, stawia się im wymagania dostosowane do ich indywidualnych możliwości i potrzeb. Dodatkowo proces kształcenia wspierają inni specjaliści: logopeda i psycholog. Szkoła daje dzieciom możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z rewalidacji indywidualnej, terapii pedagogicznej i gimnastyki korekcyjnej oraz zajęciach kół zainteresowań i świetlicy socjoterapeutycznej. 
Każda młodsza klasa integracyjna dysponuje własną salą z zapleczem. Szkoła dba o wyposażenie tych klas w odpowiednie pomoce dydaktyczne, a nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe , aby dostosować wymagania programowe do możliwości każdego dziecka ( w klasach integracyjnych nie zaniża się wymagań programowych ). 
Klasy integracyjne aktywnie uczestniczą w życiu szkoły oraz korzystają z propozycji zajęć pozaszkolnych. Dzieci biorą udział w licznych konkursach, przeglądach teatralnych, zawodach sportowych oraz imprezach okolicznościowych organizowanych przez klub osiedlowy i inne szkoły.

E. Prószyńska-Kołodziejczak

więcej ...